Grants and Projects

Research projects:

  • European projects:

· 7th FP of EU: umowa: - FP7 245479, CEMCAST: ,,Centre of excellence for modern composites applied in aerospace and Surface transport infrastructure”, 2010÷2013, koordynator prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski

· 6th FP of EU:umowa: MTKD-CT-2004-014058, MCMACM: ,,Modern composites materials applied in aerospace , civil and mechanical engineering: Theoretical modeling and experimental verification”, 2005÷2009, koordynator prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski

· 5th FP of EU:umowa: HPMF-CT-2002-01859, ,,A new generalized model for engineering materials including internal structure modeling”, 2003÷2005, koordynator prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski

· TEMPUS S_JEP 12242-97, ,,Restructurization of bachelor degree studies at Faculty of Mechanical Engineering”, 1997÷2001, koordynator prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski

  • project co-financed by national and European funds:

· umowa UMO-2016/21/P/ST8/00790, POLONEZ 2 :,, Reliability of skin-to-core interface in sandwich composites for dynamically loaded applications”, 2017÷2019, staż naukowo-badawczy, kierownik projektu dr Vyacheslav Burlayenko, środki NCN oraz UE ,,Horyzont 2020”, umowa Nr 665778 o dofinansowanie działań "Marie Skłodowska-Curie

· umowa INNOLOT/I/5/NCBR/2013, BloStEr: ,,Opracowanie innowacyjnych połączeń mechanicznych celem zastąpienia konwencjonalnych połączeń w strukturach lotniczych”, 2013÷2018, koordynator prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski (6 zadań badawczych), środki NCBiR oraz UE EFRR, PO IG

· umowa POIG. 01.01.02-00-015/08, AERONET, Dolina Lotnicza: „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”, 2008÷2015, lider merytorycznyw PLprof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski (2 zadania badawcze), środki MNiSzW oraz UE EFRR, PO IG

  • projects financed from national funds:

· umowa UMO-2019/33/B/ST8/01263,OPUS 17: ,,Opis dynamicznej fragmentacji metalowo-ceramicznych kompozytów o strukturze infiltrowanej poddanych działaniu dużych prędkości odkształceń wywołanych uderzeniem. Badania doświadczalne i modelowanie wieloskalowe”, 2020÷2023, kierownik projektu prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski, NCN

· umowa UMO-2016/21/B/ST8/01027,OPUS 11: ,, Wyznaczenie dynamicznej odpowiedzi nowoczesnych ceramicznych materiałów kompozytowych-modelowanie teoretyczne i weryfikacja doświadczalna”, 2017÷2021,kierownik projektu prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski, NCN

· decyzja Nr DEC-2018/02/X/ST8/01841, MINIATURA 2: ,, Badania eksperymentalne odpowiedzi dynamicznej struktur TBC (thermal barier coating) - PMC (polymer matrix composite) z uwagi na oddziaływanie wysokich prędkości uderzenia”, 2018÷2019, staż naukowy, stażysta dr inż. Przemysław Golewski, NCN

· decyzja Nr DEC-2018/02/X/ST8/0184,MINIATURA 2: ,, Badania odpowiedzi na zadane obciążenia mechaniczne zaawansowanych struktur kompozytowych honeycomb-pianka poliuretanowa-płatki grafenu w warunkach wysokich prędkości odkształceń”, 2018÷2019, staż naukowy, stażysta dr inż. Daniel Pietras, NCN

· umowa Nr 1471/7. PR UE/2010/7 -wsparcie projektu europejskiego (część krajowa) FP7 245479, 2010÷2013, kierownik projektu prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski, MNiSzW

· umowa Nr ZR6 2006C/06843,,,Nowe materiały kompozytowe stosowane w produkcji helikoptera PZL W-3A Sokół, 2008÷2010

· umowa NR 65/6. PR UE/2005/7 – wsparcie projektu europejskiego (część krajowa) MTKD-CT-2004-014058, 2005÷2009, kierownik projektu prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski, MNiSzW

· umowa Nr 12/11/T08/2005/29, ,, Nowa metoda oceny rozwoju pęknięć podczas szoków termicznych w gradientowych materiałach ceramicznych zbudowanych na bazie matrycy Al2O3, 2005÷2007, kierownik projektu prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski, MNiSzW

· umowa Nr 1237/T08/2004/26, ,,Metoda badania rozwoju uszkodzeń w porowatych materiałach ceramicznych”, 2004÷2006, kierownik projektu prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski, MNiSzW

· grant ,,Usprawnienie rotora w celu poprawy własności mechanicznych i jakości lotu w helikopterze PZL V-3 Sokół”, 2001÷2004, KBN

· granty,, Modelowanie zachowania się materiałów ceramicznych pod wpływem obciążenia mechanicznego i termicznego”, 1993÷2001, KBN

· grant ,,Termomechanika rozwoju zniszczenia i transformacji faz w materiałach”, 1993÷1997, KBN

  • equipment projects:

      umowa Nr 7221/IA/SP/2021, ,,System ultraszybkich kamer cyfrowych do badań dynamicznej fragmentacji zaawansowanych kompozytów", 2021, MEiN

      decyzja Nr 6823/IA/SP/2018, ,, Rozbudowa potencjału badawczego Laboratorium Katedry Mechaniki Ciała Stałego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej w zakresie badań mikrostruktury i stanu powierzchni zaawansowanych materiałów kompozytowych-Wielofunkcyjna platforma do badań właściwości materiałów”, 2018, MNiSzW

      grant aparaturowydoposażenie maszyny wytrzymałościowej ZWICK (100kN) w element do skręcania, 2000, KBN

      grant aparaturowyzakup pieca wysokiej temperatury (16000C) do maszyny wytrzymałościowej ZWICK, 1999, KBN

grant aparaturowyzakup maszyny wytrzymałościowej ZWICK (100kN), 1997, KBN